CA-TRANSPARANTIE IN DE TOELEVERINGSKETEN EN BRITSE MODERNE SLAVERNIJVERKLARING

De Verklaring Inzake Slavernij en Mensenhandel van PVH Corp. Ingevolge de Californische
Wet Op de Transparantie in de Toeleveringsketen en de Britse Moderne Slavernijwet


Deze Verklaring biedt een overzicht van de inspanningen die PVH Corp. (tezamen met zijn dochterondernemingen, ‘PVH’, het ‘Bedrijf’, ‘wij/we’, ‘ons’ of ‘onze’) heeft genomen, met inbegrip van ons fiscale jaar dat op 29 januari 2017 werd besloten, om te verzekeren dat slavernij en mensenhandel niet in ons bedrijf of onze toeleveringsketen voorkomen. We hebben deze verklaring op geconsolideerde basis opgesteld voor PVH, hoewel niet alle entiteiten in onze geconsolideerde groep onder de Californische Wet op Transparantie in Toeleveringsketens of de Britse Moderne slavernijwet vallen, omdat we een gemeenschappelijk nalevingsprogramma en gemeenschappelijk beleid met betrekking tot slavernij en mensenhandel over ons gehele bedrijf uitvoeren.

PVH excelleert erin merken en bedrijven te doen groeien onder rijk Amerikaans erfgoed, en breidt zich uit tot een van de grootste kledingbedrijven ter wereld. We hebben meer dan 30.000 medewerkers die in meer dan 40 landen actief zijn, en hebben een jaarlijkse omzet van meer dan USD 8 miljard. Wij zijn de eigenaars van de iconische merken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo(1), Warner's, Olga en True & Co. en brengen een assortiment van producten op de markt onder deze en andere nationaal en internationaal bekende merken in eigendom en licentie.

In alle aspecten van ons bedrijf en in onze volledige toeleveringsketen zetten wij ons ervoor in de hoogste morele, ethische en wettelijke normen te handhaven, en een oprechte inwerking te hebben op de mensen, het milieu en de gemeenschappen waarin we werken en wonen. Als onderdeel van die inzet staat Corporate Responsibility (CR) (Bedrijfsverantwoordelijkheid) centraal in hoe wij zakendoen. Ga naar www.PVH.com/Responsibility voor meer informatie over ons CR-programma en onze inspanningen, en tevens voor links naar onze jaarlijkse CR-rapporten voor 2016 en voorgaande jaren.

II. Afstemming op Internationale normen; beleidslijnen

De vereisten om zaken te doen met PVH zijn gedeeltelijk gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Leidende Beginselen betreffende Bedrijven en Mensenrechten van de Verenigde Naties. We zijn ook een van de oprichters van de Fair Labor Association (‘FLA’); een van onze CR-managers heeft zitting in die Raad. We hebben ons verplicht tot de tien Principles of Fair Labor and Responsible Sourcing and Production (Principes inzake Eerlijke arbeid en Verantwoorde Sourcing en Productie) van de FLA en hebben ons ertoe verbonden de FLA Workplace Code of Conduct (Gedragscode op de werkplek) in onze toeleveringsketen te handhaven.

We communiceren onze normen en vereisten aan onze zakelijke partners in onze toeleveringsketen via het volgende:

  • Een Shared Commitment (Gemeenschappelijke inzet), onze gedragscode voor al onze zakelijke partners, waarvan aan het begin van onze zakelijke relatie aan ieder een exemplaar wordt verstrekt. A Shared Commitment, voor het eerst geïntroduceerd in 1991, verbiedt gedwongen en onvrijwillig werk, hetzij in de vorm van gevangenis-, contract- of dwangarbeid of anderszins. Daarnaast stelt A Shared Commitment dat geestelijke en fysieke dwang, slavernij en mensenhandel verboden zijn in onze toeleveringsketen.
  • Onze leveranciersrichtlijnen, die tijdens het onboarding-proces aan zowel licentiehouders als leveranciers worden verstrekt. De Leveranciersrichtlijnen verplichten dat werknemers niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor vergoedingen die aan agentschappen of de fabriek worden betaald in ruil voor tewerkstelling.
  • Ons Branded Merchandise Policy (Merkartikelenbeleid) vereist dat leveranciers en licentiehouders bevestigend verklaren dat voor materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van onze producten geen gebruik is gemaakt van slavenarbeid en mensenhandel.

Elk punt hierboven is vertaald in de voornaamste talen van onze zakelijke partners, zodat zij precies weten wat vereist is om een zakenrelatie met PVH tot stand te brengen en te houden.

III. Verificatie van de Productleveringsketen voor het evalueren, bewaken en aan de orde stellen van de risico's van mensenhandel

Op verschillende manieren evalueren, monitoren en schenken we aandacht aan de risico's van slavernij en mensenhandel in onze industrie en toeleveringsketen.

IV. Evaluatie

Wij nemen deel aan de initiatieven van verschillende belanghebbenden die ons helpen de slavernij- en mensenhandelrisico's in onze industrie en toeleveringsketen te evalueren en aan te pakken. PVH is lid van verschillende industrieverenigingen en -programma's die zich toewijden aan de bescherming van werknemersrechten, waaronder het voorkomen van moderne slavernij en mensenhandel, zoals de American Apparel & Footwear Association, het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, de United States Council for International Business, Better Work (Amerikaanse Raad voor Internationaal zakendoen, Beter werk) en de FLA (inclusief betreffende hun initiatief om tot beter inzicht te komen van, en kinderarbeid te voorkomen in de Turkse katoenindustrie). Daarnaast heeft PVH een brief van meerdere belanghebbenden ondertekend, gericht tot de regeringen van Turkmenistan en Oezbekistan om hun bezorgdheid te uiten over kwesties betreffende dwangarbeid in die landen.

We raadplegen tevens bronnen en databases van derden, voeren andere research uit, gebruiken consultants en werken samen met leden van de civiele samenleving voor een risico-evaluatie van slavernij en mensenhandel. PVH zorgt voor transparantie door rapportage, antwoorden op surveys, vergaderingen met belanghebbenden en andere middelen.

V. Risico's controleren/aan de orde stellen

We voeren ononderbroken toezicht uit op de naleving van al onze CR-vereisten, inclusief het verbod op gedwongen of onvrijwillige arbeid, en stellen geïdentificeerde risico's of inbreuken aan de orde. We doen pre-sourcing beoordelingen voordat een fabriek PVH-producten mag produceren, voeren regelmatige controles uit zodra de productie begint, werken nauw samen met fabrieken om geïdentificeerde tekortkomingen te verhelpen en, indien nodig, beëindigen de zakenrelatie met leveranciersfabrieken die ons beleid, onze procedures of onze richtlijnen niet volgen.

Fabriekscontroles: Controles worden normaal om de zes tot 24 maanden door gerenommeerde externe auditors of, in mindere mate, door leden van ons CR-team uitgevoerd. Verscheidene factoren, waaronder de resultaten van de vorige controle, bepalen de feitelijke frequentie. Controles worden meestal van tevoren bij de leveranciers gepland ter bevordering van een vertrouwensrelatie en voor samenwerking, maar onaangekondigde controles worden zoals benodigd uitgevoerd.

De controles worden geleid door een CR Assessment Tool, die naleving meet via op de vereisten van A Shared Commitment gebaseerde statistieken, inclusief specifieke, aan dwangarbeid gekoppelde maatstaven. Het CR Assessment Tool verzekert grotere objectiviteit en consistentie in ons beoordelingsprogramma door te garanderen dat alle leveranciers die PVH-producten vervaardigen op basis van consistente criteria geëvalueerd worden. Als onderdeel van de controle proberen wij tevens de vertrouwelijke inzichten van de werknemers te verkrijgen, zodat we uit de eerste hand informatie vernemen over de fabrieksomstandigheden.

Het controleprogramma van PVH moedigt onze zakelijke partners aan grotere verantwoordelijkheid op zich te nemen voor hun werkmethoden en algemene naleving door leveranciers om hen de mogelijkheid te bieden om geïdentificeerde problemen op te lossen. We belonen ook die zakenpartners die onze normen en ons beleid overnemen en ten uitvoer brengen in hun voortgezette bedrijfsvoering.

Foutherstel: Wij zijn van mening dat foutherstel de belangen van werknemers het beste dient door de leverancier in staat te stellen veilige, conforme en respectvolle werkplekken te ontwikkelen. Als een controle aantoont dat een fabriek niet aan onze normen, ons beleid of andere vereisten voldoet, werken we om die reden gewoonlijk met de fabriek samen om de problemen op te lossen. We betrekken fabrieksmanagers in een open discussie over de bevindingen, bestuderen de diepere oorzaken en ondersteunen hen bij de ontwikkeling van corrigerende actieplannen (‘Corrective Action Plans, CAP's’). Daarnaast komen we tussen de controles door met onze leveranciers bijeen om hun vooruitgang te evalueren door herstelactiviteiten uit te voeren en nadere richtlijnen te verstrekken.

Beëindiging: Over het algemeen beëindigen we een zakenrelatie met een leverancier of fabriek als (i) het niet lukt problemen op te lossen die door een controle aan het licht zijn gekomen, of (ii) we identificeren wat wij als een flagrante schending van ons beleid of onze richtlijnen beschouwen en foutherstel niet toepasselijk of haalbaar is.

Certificering: Bij het begin of de verlenging van een zakelijke relatie moeten leveranciers een Shared Commitment erkennen en ermee instemmen de vereisten ervan uit te voeren. Onder zijn Branded Merchandise Policy vereist PVH tevens dat rechtstreekse leveranciers en licentiehouders certificeren dat in PVH-producten verwerkte materialen direct of indirect verkregen zijn uit een bron die geen gebruik maakt van gedwongen of onvrijwillige arbeid en niet betrokken is bij mensenhandel.

VI. Interne verantwoordelijkheid en training

Onze inzet voor de handhaving van hoge normen die we voor ons bedrijf en van de zakelijke partners vereisen wordt op de hoogste managementniveaus van PVH bekrachtigd. Een Corporate Responsibility Committee (Bedrijfsverantwoordelijkheidscommissie) maakt deel uit van Onze Raad van Bestuur en is ervoor verantwoordelijk onze Raad van Bestuur en management te adviseren over beleidslijnen en strategieën die van invloed zijn op de rol van het Bedrijf als een maatschappelijk verantwoordelijke organisatie.

Alle medewerkers moeten na indiensttreding en elk jaar daarna nalevings- en ethische training volgen, inclusief beoordeling en certificering van ons kernbeleid. Ter handhaving van onze hoge morele, wettelijke of ethische normen kan het Bedrijf disciplinaire maatregelen tegen elke medewerker nemen die inbreuk op onze beleidslijnen, richtlijnen of anderszins pleegt.

PVH biedt management en medewerkers die rechtstreekse verantwoordelijkheid dragen voor toeleveringsketenprocessen gerichte training over slavernij en mensenhandel, inclusief over de identificatie en beperking van risico's. Daarnaast wonen de medewerkers van ons CR-team en andere PVH-medewerkers externe trainingsprogramma's en seminars bij over sociale nalevingskwesties, waaronder slavernij en mensenhandel.

We hebben een melding-hotline voor medewerkers die momenteel naar fabrieksmedewerkers wordt uitgebreid, zodat zij mogelijke wettelijke, regelgevende of beleidsovertredingen en andere ethische aangelegenheden kunnen melden. Klachten kunnen anoniem en vertrouwelijk worden ingediend, voor zover volgens de toepasselijke wetgeving toegestaan.

Als externe verificatie van ons CR-programma onderwerpen wij ons aan de FLA-accreditatienorm, die een onafhankelijke evaluatie omvat van de ‘systemen en procedures van elk lid die vereist zijn voor de succesvolle handhaving van eerlijke arbeidsnormen in alle toeleveringsketens van merken’. We hebben onze accreditatie sinds 2005 ononderbroken gehandhaafd.

VII.Externe training

We houden gerichte training voor leveranciers die mogelijk hoger risico op slavernij of mensenhandel lopen. Ons CR-team en andere PVH-medewerkers nemen tevens als sprekers deel in andere externe trainingsprogramma's en seminars over slavernij en mensenhandel om kennis erover uit breiden en het aannemen van de beste praktijken aan te moedigen teneinde deze kwesties aan de orde te stellen.

Emanuel Chirico

Chairman en Chief Executive Officer

  • (1)Het Speedo-merk is voor eindeloze duur gelicentieerd voor Noord-Amerika en de Caribische gebieden van Speedo International, Limited.

CA Transparency in Supply Chain & UK MSA Verklaring